دلتامترین امولسیون 2.5%

  • توضیحات

توضیحات

 

 دلتامترین حشره کش پایروتیروئیدی غیرسیستمیک با تاثیر تماسی،گوارشی که در کنترل طیف وسیعی از آفات مانند لارو پروانه ها،مگس ها و پوره های سن ها،زنجرکها در محصولات باغی و کشت های زیر پلاستیک مگس های سفید می باشند.دلتامترین در کنترل یکی از آفات کشور یعنی سن گندم بطور وسیع مصرف می گردد.

محصول

آفت

میزان مصرف

غلات

سنهای زیان آور

300ml در هکتارجهت مبارزه پوره

 چغندر قند

پرودنیای چغندر

1 لیتر در آب

درختان میوه جنگلی

مینوز لکه گرد سیب

5/0 درهزار به محض تفریخ تخم ها

پنبه

پرودنیای برگخوار مصری 750ml در هکتار